VISUOTINIS PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS

GERB. BENDRIJOS NARIAI,
Š.M. LAPKRIČIO 27 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS PAKARTOTINIS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
2.1. Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
2.2. Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
2.3. Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
3.1. Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
4.1. Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
5.1. Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
5.2. Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
5.3. Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
5.4. Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
8. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti bendrijos internetiniame tinklapyje http://www.rumpiskes.lt
Kviečiame iki 2018-11-23, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms, valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti visuotiniame pakartotiniame susirinkime, iki 2018-11-23 gali išreikšti savo nuomonę raštu darbotvarkės klausimais Isankstine nuomone_biuletenis

Kandidato į bendrijos pirmininkus Mariaus Žylės CV CV_Marius_Žylė scan1

Kandidato į bendrijos pirmininkus Arvydo Ekčio CV Gyvenimo aprašymas_A.Ektis

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

Reklama

VISUOTINIS DNSB “RUMPIŠKĖS“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š.M. LAPKRIČIO 6 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
 2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
  • Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
  • Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
  • Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
 3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
 4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
  • Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
 5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
  • Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
  • Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
  • Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
 6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
 7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
 8. Kiti klausimai.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti prie darbotvarkės klausimų šiame tinklapyje .

priskaitymu-ir-islaidu-detalizuota-metine-ataskaita-nuo-2017-01-01-iki-2017-12-31 Rumpiškės_AR_2017

Rumpiškės_Balansas_2017

Rumpiškės_Veiklos rezultatų ataskaita

turto—priskaitymu—islaidu-ataskaita

Ryšininkų g. 2 ataskaita

Ryšininkų g. 4 ataskaita

Ryšininkų g. 6 ataskaita

Ryšininkų g. 8 ataskaita

Rumpiškės g. 27 namo ataskaita

Bendrijos pirmininko pareiginiai nuostatai

Revizijos komisijos darbo tvarkos aprasas

Biudzetas

Kviečiame iki 2018-11-02, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms,  valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

 

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

INFORMACIJA DĖL KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO

Nors dauguma daugiabučių gyventojų jau žino, kad negalima savo nuožiūra perdažyti pastato fasado ar jo dalį, pakeisti stogo dangą ar įrengti naujus stoglangius, tačiau ne visada kreipiasi į savivaldybės architektus, norėdami pritvirtinti įvairią įrangą ant namo sienos ar stogo. Šie darbai taip pat priskiriami statinio paprastajam remontui.

Įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimas gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) paprastojo remonto darbams atlikti taikomas mieste remontuojamiems daugiabučiams namams ir visuomeniniams pastatams (išskyrus I grupės nesudėtingo pastato paprastąjį remontą), kai keičiama jų išvaizda. SLD privalomas ir tuo atveju, jei pastatas yra konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje. Išimtis – kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, tada SLD nebūtinas. Kitais atvejais tokie remonto darbai be SLD įvardijami kaip savavališka statyba.

Taigi savavališkai ant pastato sienos ar šlaitinio stogo pritvirtinus kondicionierių, galima sulaukti nemalonumų. Už neypatingojo statinio savavališką paprastąjį remontą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 60 iki 140 eurų, ypatingojo pastato (20 m ir aukštesni, bendras plotas didesnis kaip 2 000 kv. m ir kt.) – nuo 300 iki 560 eurų. Savavališkai atlikus paprastojo remonto darbus saugomose teritorijose gresia dar didesnės baudos.

Nenorint patirti nuostolių, reikia parengti statinio paprastojo remonto aprašą ir kreiptis į savivaldybės administraciją dėl SLD išdavimo. Patartina prieš rengiant aprašą pasikonsultuoti su savivaldybės architektu dėl sprendinių, kurie nekenktų pastato išvaizdai.

INFORMACIJA DĖL BALKONŲ STIKLINIMO

Balkonas – pastato dalis, atvira išsikišusi aikštelė išorinėje pastato sienoje su aptvaru žmonių saugai užtikrinti ir turinti duris į vidaus patalpas. Balkonas gali būti uždaras, iš lauko pusės įstiklintas naudojant lengvas šaltas konstrukcijas.

Atviro balkono įstiklinimas, įrengiant lengvas konstrukcijas ir jose suformuotas angas užpildant stiklu, priskirtinas statinio paprastajam remontui. Kai daugiabutis namas yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ir (ar) kultūros paveldo vietovėje, norint įstiklinti balkoną privaloma parengti paprastojo remonto aprašą (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija.

Daugiabučio gyventojas, nusprendęs įstiklinti balkoną, prieš teikdamas prašymą gauti SLD turėtų gauti daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo. Daugiabučių namų bendraturčiai sprendimus priima susirinkimų metu arba organizuojamas balsavimas raštu (pildomi balsavimo biuleteniai) aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Atlikti statybos darbai užbaigiami statytojui surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šis dokumentas kartu su atnaujinta patalpų kadastro duomenų byla teikiamas kadastro duomenims atnaujinti.

Daugiabučio namo balkono įstiklinimas be SLD, kai jis privalomas, yra laikomas savavališka statyba, už kurią gresia administracinė atsakomybė.

BENDRIJAI SKUBIAI REIKALINGAS ŪKVEDYS!

GERB. GYVENTOJAI,

DNSB „Rumpiškės“ reikalingas atsakingas, darbštus ūkvedys.
Ūkvedžio pareigos:
1. Pjauti žolę, prižiūrėti gyvatvores;
2. Atlikti smulkius remonto darbus bendrijos administruojamuose namuose;
3. Vykdyti bendrijos administruojamų namų apžiūras ir informuoti bendrijos pirmininką apie pastebėtus gedimus, sulaužytą įrangą ir kt.
4. Sudaryti avarijas likviduojančioms įmonėms galimybes patekti į bendrojo naudojimo patalpas, stebėti avarijų likvidavimą ir informuoti pirmininką;
5. Prižiūrėti ir tvarkyti bendrijos administruojamų namų rūsius ir palėpes;
6. Prižiūrėti bendrijoje esantį inventorių ir pasirūpinti savalaikiu jo remontu;
7. Prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelę;
8. Iškelti vėliavas per valstybines šventes;
9. Vykdyti kitus teisėtus pirmininko reikalavimus.

Asmenis, norinčius kandidatuoti į šią poziciją, prašome kreiptis į bendrijos pirmininkę tel. 861837860 arba ateiti į bendriją (Ryšininkų g. 6) pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Bendrijos pirmininkė
861837860

Bendrijos pirmininkė atostogaus

Gerb. gyventojai,
Informuojame, kad bendrijos pirmininkė L. Girskienė atostogaus nuo 2018-07-24 iki 2018-08-02. Skubiu atveju skambinkite tel. 861837860.

BUHALTERIJA 8 605 31 605 jolitavodeikienė@dnsb.eu
Elektra ,,HYPEROS GRUPĖ“ 8 604 88888
Avarijos iki 17:00 val. ,,Sobo sistemos‘ 8 46 34 25 08
Avarijos po 17:00 val. ,,SKAIDROLA“ 8 46 366577

Bendrijos administracija

Perveskite 2 proc. GPM bendrijai!

Kviečiame skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio savo bendrijai (DNSB “Rumpiškės”).
Lėšos bus naudojamos ten, kur Jūs nuspręsite jas panaudoti. Tai gali būti pvz. bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymas, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas, naujų įrenginių pirkimas, suoliukų, šiukšliadėžių įrengimas ir pan.
Kviečiame užpildyti prašymą:
• elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (el. bankininkystę);
• tiesiogiai atvykus į Jums patogiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) aptarnavimo skyrių.
Tai padaryti galite iki gegužės 1 d. Pildant reikalinga informacija: įmonės kodas 141785769

AČIŪ!

DNSB „Rumpiškės“ administracija

2018 m. sausio mėn. 26 d. 18:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų g. 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės g. 27 namų bendrijos narių pakartotinis visuotinis susirinkimas.

DNSB „Rumpiškės“ skelbimas

2018 m. sausio mėn. 16 d. 18:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų g. 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės g. 27 namų bendrijos narių pakartotinis visuotinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Susirinkimo pirmininko rinkimai.

2.      Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

3.      DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.

3.1.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai.

3.1.1.      Balsavimas dėl kandidatės Ligitos Girskienės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

Ligitos Girskienės, gyvenimo aprašymas

3.1.2.      Balsavimas dėl kandidato Mariaus Žylės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

Marius_Žylė, gyvenimo aprašymas

3.1.3.      Balsavimas dėl kandidato Sigito Remėzos rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus, (Sigitas Remėza 2018 m. sausio 11 d. raštu atšaukė savo kandidatūrą į bendrijos pirmininko pareigas).

3.2.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimų antras turas.

Balsuojama, jeigu 3.1 darbotvarkės klausime iš kandidatų nei vienas negavo daugiau nei du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Balsuojama tik dėl vieno kandidato, kuris 3.1. darbotvarkės klausime surinko daugiau balsų.

3.3.   Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo.

3.4.   Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku.

4.      DNSB „Rumpiškės“ valdybos narių rinkimai.

4.1.   Ryšininkų g. 6 namo valdybos nario rinkimai.

4.2.   Rumpiškės g. 27 namo valdybos nario rinkimai.

4.3.   Ryšininkų g. 4 namo valdybos nario rinkimai.

CV Laila Kuzmienė, gyvenimo aprašymas

4.4.   Ryšininkų g. 8 namo valdybos nario rinkimai.

4.5.   Ryšininkų g. 2 namo valdybos nario rinkimai.

Algirdas Laurinaitis, gyvenimo aprašymas

5.      Metinės 2016 m. veiklos ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Turto-priskaitimų-ir-išlaidų-ataskaita-2016m-metinė-ataskaita

Veiklos-ataskaita-2016-m-metinė-ataskaita

Balansas-2016m-metinė-ataskaita

Aiškinamasis-raštas-2016-m-metinė-ataskaita

       Ryšininkų g. 2, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 4, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 6, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 8, 2016 m. veiklos ataskaita

Rumpiškės g. 27, veiklos ataskaita

6.      2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

DNSB “Rumpiškės“ 2018 m. pajamų išlaidų plano projektas

7.      DNSB „Rumpiškės“ revizoriaus rinkimai.

8.      Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai.

8.1.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ lėšomis už automobilio nuomą, parkavimą, remontą, detales, kurą, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.2.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.3.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos neteisėtai padidinant darbo užmokestį Laimai Gerikienei ir Jevgenijai Stoilik bei priskaičiuojant priedus prie darbo užmokesčio už pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

Su pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektais, susirinkimui pateikiamoma informacija: kandidatų aprašymais, ataskaitom, 2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektu galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ patalpose, interneto tinklalapyje http://www.rumpiskes.lt .

Pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais galite išreikšti savo nuomonę ir iš anksto. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę (lapus grąžinant į DNSB “Rumpiškės“ bendrijos patalpas, pašto dėžutę, nuskanavus elektroniu paštu namas.bnsb@gmail.com) bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

Išankstinės nuomonės pareiškimo lapai su darbotvarkės sprendimų projektais

 

 

DNSB “Rumpiškės” laikinai einantis  bendrijos pirmininko pareigas            Vitalijus Dunčikas

mob.: 8-65o-56646